1995 - with senior ShaoLin monks Shi DeDing; Shi WangHeng and more monks.

1995 Shi DeDing釋德定;釋王香ShiWangHeng 1995more monks

1997 – more training in the ShaoLin Temple, still as a ShaoLin student.

1997 training 1997ShiYanZhi

1997training inside temple 1997training inside temple2

<< Page 2 Page 3 Page 4 >>

All images and video are copyright of Shifu Shi Delon